Zamknij
REKLAMA

Prace interwencyjne dla osób do 30 roku życia

11:16, 04.05.2021 |
Skomentuj
REKLAMA

Starosta Powiatu Chełmińskiego zaprasza do składania wnioskówo organizację prac interwencyjnych, w ramach których utworzy 30 miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych lub skierowanych bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej 

 

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH:

  1.W ramach niniejszego ogłoszenia Starosta może utworzyć 30 miejsc pracy dla określonej grupy   bezrobotnych  lub  bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej,w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (V)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych kierowane będą   osoby bezrobotne lub osoby  bezrobotne - opiekunowie osoby niepełnosprawnej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, do 30 roku życia, zamieszkujące teren powiatu chełmińskiego, które do tej pory nie uczestniczyły w formach aktywizacji zawodowej (szkolenia, staże, prace interwencyjne) realizowanych w ramach w/w projektu, zaliczone do kategorii NEET, spełniające łącznie trzy warunki:- nie pracuje,- nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,- nie szkoliła się ze środków publicznych w ostatnich 4 tygodniach, W ramach niniejszego ogłoszenia Starosta może dokonywać zwrotu poniesionych przez pracodawcę  kosztów  z tytułu zatrudnienia:-  bezrobotnych zatrudnionych na okres do 6 miesięcy  w pełnym wymiarze czasu pracy  w ramach prac interwencyjnych w wysokości uprzednio uzgodnionej nieprzekraczającej jednak kwoty 1200,00 zł  i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za co  miesiąc ich zatrudniania;-  bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej zatrudnionych na okres do 6 miesięcy  co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy   w ramach prac interwencyjnych w wysokości uprzednio uzgodnionej nieprzekraczającej jednak kwoty  1400,00 zł  i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za co  miesiąc ich zatrudniania. 

2.Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do dalszego zatrudnienia odpowiednio:- skierowanego bezrobotnego   w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej  4 miesięcy, po zakończeniu okresu podlegającego refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, - skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej  co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy przez okres co najmniej 4 miesięcy, po zakończeniu okresu podlegającego refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.  

3. Niewywiązanie się z warunku, o którym mowa w pkt.2, lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy   od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

4.W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego lub skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej , rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego lub skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu dalszego zatrudniania, o którym mowa   w pkt.2 starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy odpowiednio innego bezrobotnego lub innego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

5. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego lub skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiednio bezrobotnego lub bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej przez urząd  pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy   za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny lub skierowany bezrobotny opiekun osoby niepełnosprawnej pozostawał w zatrudnieniu. 

6.Refundacja części kosztów poniesionych na  wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dokonywana  w ramach prac interwencyjnych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego lub zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej  stanowi pomoc  de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowaniaart. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013,  str. 9) wraz ze zmianą:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. Urz. L 51, 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji  (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis   w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U.UE.L.2014.190.45). Pracodawca/Przedsiębiorca będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia  2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.708  z późn. zm.) do wniosku dołączają informacje, zaświadczenia lub oświadczenia w zakresie o którym mowa w art. 37 ust.1 i 2 tej ustawy.

Niespełnianie warunków przez pracodawcę - beneficjenta pomocy w zakresie w/w zapisów powoduje brak możliwości zawarcia  umowy o organizację prac interwencyjnych. DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW: 1.W stosunku do których nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację oraz nie przewiduje się złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego, ani  likwidacyjnego.2.Którzy na dzień złożenia wniosku nie zalegają z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz nie zalegają  z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.3.Którzy w ciągu ostatnich 365 dni nie zostali ukarani ani skazani prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy i nie są objęci postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy (zgodnie z art.36 ust.5e pkt. 2 ustawy   o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy).4.Spełniających  warunki formalne określone w rozporządzeniu MP i PS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. 2014,  poz. 864). 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:1)Dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności odpowiednio:-  kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk informacji o rejestracji  z  Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej,  a w przypadku spółki cywilnej dodatkowo  umowę spółki.- wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych2) Zaświadczenia nadania numer REGON  - potwierdzone za zgodność z oryginałem  lub wydruk danych z wpisu w rejestrze REGON w Bazie Internetowej Regon.3)Oświadczenie, czy Pracodawca/Przedsiębiorca jest beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.708 z późn. zm.).4)Oświadczenie, że w stosunku do Przedsiębiorstwa/Pracodawcy  nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację oraz nie przewiduje się złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego, ani likwidacyjnego.5)Oświadczenie, że na dzień złożenia wniosku Pracodawca/Przedsiębiorca nie zalega  z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz nie zalegam z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.6)Oświadczenie, że w ciągu ostatnich 365 dni Pracodawca/Przedsiębiorca nie został ukarany ani skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy i nie jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy  (zgodnie z art.36 ust.5e pkt. 2 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy).7)Zgłoszenie krajowej oferty pracy.8)Pracodawca/Przedsiębiorca będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.708  z późn. zm.) do wniosku dołącza informacje, zaświadczenia lub oświadczenia w zakresie o którym mowa w art. 37 ust.1 i 2 tej ustawy - tj. odpowiednio:

a)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór formularza jest załączonydo Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz 311 z późn. zm.) lub odpowiedniob)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w sektorze rolnymlub pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, stanowiący załącznik Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz 8

10)Wzory formularzy znajdują sięna stronie www.uokik.gov.plW przypadku otrzymania pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku, do wniosku należy załączyć: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub złożyć oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych.

Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej tut. Urzędu: do pobrania poniżej

SKŁADANIE WNIOSKÓW: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w skrzynce podawczej Powiatowego Urzędu Pracy    w Chełmnie, udostępnionej  przy wejściu głównym do urzędu – wewnątrz budynku, dostępnej tylko w godzinach pracy urzędu lub przesłanie pocztą tradycyjną do Powiatowego Urzędu Pracy  w Chełmnie, przy ul. Świętojerskiej 1(decyduje data doręczenia). Termin składania wniosków upływa  z chwilą wyczerpania limitu środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizacja wniosków następować będzie stopniowo według kolejności ich złożenia.

W przypadku gdy wnioski, są nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne, starosta wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.                                                                                                                               

Bliższych informacji na temat zasad organizacji prac interwencyjnych udziela Pośrednik pracy mgr Violetta Chojnicka,  nr tel. 56 686 00 41 wew. 171 . 

Załączniki

WNIOSEK 17.01.2020r Prace interw POWER.doc (doc, 115 KB)

Zał.2 Oświadczenie Prac.o dal POWER.docx (docx, 61 KB)

(1)formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_.xlsx (xlsx, 78 KB)

(2)formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_.xlsx (xlsx, 78 KB)

wzór umowy PI POWER.doc (doc, 101 KB)

(1)wniosek o dokonanie refundacji PI POWER.doc (doc, 79 KB)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%