Stowarzyszenie Zwykłe „Tacy Sami” – dotacja na projekt: „Przygoda z komputerem i zdrowym trybem życia”

Stowarzyszenie Zwykłe „Tacy Sami” – dotacja na projekt: „Przygoda z komputerem i zdrowym trybem życia”

17 maja 2017

Stowarzyszenie Zwykłe „Tacy Sami” otrzymało dotacje na realizację Mikroprojektu w ramach „Inicjuj z FIO bis” realizowanego przez : Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany w terminie od  04.05.2017r. do 15.07.2017r  pod nazwą „Przygoda z komputerem i zdrowym trybem życia”.

W projekcie  uwagę skierowano na problem marginalizacji i wykluczenia ludzi starszych w wieku  60+ zamieszkujących na terenie miasta  Chełmna.   W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wzrost starzenia się społeczeństwa, co jest zauważalne także na terenie miasta Chełmna. Ludzie starsi wycofują się z czynnego życia społecznego, ograniczają kontakt ze środowiskiem lokalnym, nie biorą udziału w życiu kulturalnym miasta, nie korzystają z oferowanych dóbr kultury. Często powodem wycofania , czy biernego trybu życia seniorów jest zła kondycja zdrowotna niejednokrotnie spowodowana  brakiem wiedzy na temat zdrowego trybu życia czy też rezygnacją z  jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Powodem takich zachowań jest również postęp techniki komputerowej ( internet, skaype, poczta elektroniczna). Wszelkie bariery, brak zainteresowania, szybkie tempo zmian powodują marginalizację tej grupy społecznej. Dane statystyczne, rozmowy z pracownikami socjalnymi MOPS i informacje pozyskane w ramach spotkań z mieszkańcami pokazują, że aktywność seniorów na  terenie miasta Chełmna jest niska z czego wynika konieczność organizowania  spotkań aktywizujących dla osób starszych.  Często osoby po 60 roku życia postrzegane są jako grupa społeczna mało wartościowa i nic nie wnosząca do naszego życia.

Uczestnicy projektu to grupa 20 osób w wieku 60+ ( kobiety i mężczyźni ), mieszkańcy Chełmna, nieaktywni zawodowo,  zagrożeni wykluczeniem społecznym. Osoby  zainteresowane nabyciem umiejętności świadomego  dbania o zdrowie, zdobyciem wiedzy teoretycznej i nawyków praktycznych służących profilaktyce zdrowotnej właściwej dla osób starszych oraz nabyciem umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami z zakresu obsługi i praktycznego wykorzystania komputera oraz internetu w życiu codziennym.

W projekcie zaplanowano  zajęcia z przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu wśród 20 seniorów poprzez wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do sprawnego posługiwania się komputerem i Internetem. Projekt ma celu zwiększanie kompetencji seniorów w zakresie funkcjonowania poznawczego, posługiwania się nowoczesnymi technologiami , a w konsekwencji lepszego rozumienia współczesnego świata i sprawniejszego uczestnictwa w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim. Poprzez realizację projektu chcemy minimalizować występujące zjawisko marginalizacji i wykluczenia społecznego osób starszych  oraz działania zwiększające aktywność fizyczną 20 osób w  wieku 60+ – zakładany cel ma spowodować poprawę kondycji fizycznej seniorów , a co za tym idzie zmianę biernego trybu życia na aktywny. Podniesienie świadomości 20 seniorów na temat istotnej roli trybu życia, aktywności ruchowej w opóźnianiu procesu starzenia i zwalczania skutków starzenia. Ułatwienie dostępności i zwiększenie atrakcyjności różnych form aktywności fizycznej dla seniorów .

Stowarzyszenie „Tacy Sami” jest stowarzyszeniem zwykłym wpisanym  do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Chełmińskiego , pod numerem 3 w dniu 10.01.2017r. Przedstawicielem Stowarzyszenia, pełniącym rolę koordynatora działań jest Pani Liliana Maciejewska.  Członkowie  Stowarzyszenia na co dzień związani są z pomocą społeczną, posiadają doświadczenie w realizacji projektów systemowych i socjalnych na rzecz osób potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na ich realizację, głównie ze środków Unii Europejskiej. Część członków pełniło funkcje koordynatorów projektów, osób odpowiedzialnych za merytoryczną część projektu, za jego wdrażanie i promocję.

Celem  stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz pomocy i wspierania osób potrzebujących zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów. Działania na rzecz dzieci i młodzieży. Podejmowanie działań w celu przeciwdziałania uzależnieniom. Działania na rzecz rodzin w celu wspierania ich w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz rozwój wolontariatu.

 

Materiał: MOPS Chełmno

 

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Brak komentarzy do artykułu, Twój może być pierwszy.

Napisz komentarz

Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu e-chelmno.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU PORTALU. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - ZGŁOŚ NADUŻYCIE REGULAMINU bądź skontaktuj się drogą mailową redakcja@e-chelmno.pl

seven + 3 =

Komentarze internautów

Co, gdzie, kiedy?

Zobacz więcej