7–8 lipiec 2018 – XIX Chełmiński Jarmark Jaszczurczy

7–8 lipiec 2018 – XIX Chełmiński Jarmark Jaszczurczy

8 maja 2018

Już od 1999 roku zapraszamy Państwa do udziału w Jarmarku Jaszczurczym – kiermaszu sztuki ludowej, któremu towarzyszą zabawy plebejskie, prezentacje rzemiosła średniowiecznego, targi kolekcjonerskie oraz wystawy. W tym samym czasie mają miejsce prezentacje zespołów artystycznych. Wszystko to stwarza niepowtarzalną atmosferę dla turystów i mieszkańców Chełmna.
Główna część imprezy odbywa się na rynku i deptaku starego miasta, w pobliżu malowniczo położonych, zabytkowych murów obronnych. Mieszkańcy, jak i przebywający w mieście turyści, mają możliwość odwiedzenia stoisk kolekcjonerskich, bursztynniczych, kowalskich, garncarskich, wikliniarskich, biżuterii artystycznej,
twórców ceramiki prasłowiańskiej, rzeźbiarzy i wielu innych. Dużą atrakcją są tzw. „żywe prezentacje”, polegające na wytwarzaniu różnych produktów bezpośrednio w miejscu odbywania się imprezy. Daje to możliwość publiczności spróbowania swoich sił w biciu monet, toczeniu na kole garncarskim czy czerpaniu papieru starymi,
historycznymi metodami. Całości dopełniają stoiska z wyrobami spożywczymi, na których każdy ma możliwość spróbowania swojskiego chleba ze smalcem, kiszonych ogórków, obwarzanków, miodu lub grzanego wina.

Informacje szczegółowe znajdą Państwo na stronie: www.chdk.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w jarmarku i odwiedzania stoisk.

Informacje dla Twórców:

REGULAMIN
Czas i miejsce imprezy. 07 – 08 lipca 2018 r. Chełmno,
Województwo Kujawsko – Pomorskie
/ płyta rynku oraz główny deptak starówki – ul. Grudziądzka /
Informacje: Chełmiński Dom Kultury 56 6864808; +48 531 314 956 – p. Sławomir Wyrosławski

I. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Jarmarku Jaszczurczym mogą brać udział twórcy ludowi (nie tylko zrzeszeni), rękodzielnicy, wytwórcy
potraw i wyrobów kuchni regionalnych, pszczelarze, rzemieślnicy, malarze, koła gospodyń wiejskich, teatry
uliczne, grupy plebejskie oraz na odrębnych zasadach ustalonych z organizatorem, przedstawiciele firm
wystawiający swoje własne stoiska gastronomiczne lub reklamowe , nie związane z charakterem imprezy.
2. Bardzo pożądane jest oprócz samej prezentacji na stoisku, wykonywanie wyrobów podczas trwania
imprezy z możliwością popróbowania wytwarzania wyrobów przez odwiedzających Jarmark.
3.Wymagane jest posiadanie na stoisku tabliczki informacyjnej uwidocznionej na stoisku, zawierającej imię i
nazwisko wystawcy / lub nazwę organizacji, instytucji / oraz dane do kontaktu.
4. Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników Jarmarku, aby każdy z wystawców był ubrany w strój
regionalny charakterystyczny dla jego regionu lub w strój oddający charakter jego stoiska (działalności).
5.Organizator udostępnia miejsce pod stoiska własne na płycie rynku, w sąsiedztwie głównej sceny
festiwalowej oraz na deptaku – głównej ulicy starówki dla twórców, rzemieślników i innych wystawców.
Decyzję o umiejscowieniu stoiska podejmuje organizator w dniu rozpoczęcia Jarmarku.
6. Organizator może udostępnić stragany handlowe o wymiarach 2,4 x 0,9 m na płycie rynku umiejscowione
za Ratuszem / w ograniczonej ilości./. Decyzja o umiejscowieniu na straganie należy do organizatora i
uzależniona będzie od potrzeb organizacyjnych i przepisów związanych z organizacją niniejszej imprezy. Chęć
zajęcia miejsca na straganie handlowym należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia.
7. O zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku, organizator powiadomi każdego wystawcę telefonicznie na
numer podany w karcie zgłoszenia jako numer kontaktowy. Brak numeru telefonicznego w karcie zgłoszenia
uniemożliwia kontakt organizatora z wystawcą. Spowoduje to, iż zgłoszenie zostanie odrzucone.

II. REJESTRACJA I OPŁATY
Warunkiem uczestniczenia w jarmarku jest:
1. Uiszczenie akredytacji bezpośrednio na konto:
Millennium Chełmno 91 1160 2202 0000 0003 3319 2517 z dopiskiem „Jarmark Jaszczurczy”
2. Przesłanie poprawnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia /wielkimi literami/
do pobrania na stronie www.chdk.pl / aktualności
3. Posiadanie własnego stoiska wraz z potrzebnym wyposażeniem typu stoliki, krzesełka, namiot itp.
TEGOROCZNA AKREDYTACJA za dwa dni udziału WYNOSI:
 stoisko o wymiarach do: 3 x 3 m – 50 PLN – WYMIAR PREFEROWANY / OPŁATA MINIMALNA
Przekroczenie podanego wyżej wymiaru stoiska, skutkuje koniecznością wniesienia wielokrotności opłaty
np.:
 stoisko od 3 x 3 m do 6 x 3 m – 100 PLN
 stoisko od 6 x 3 m do 9 x 3 m – 150 PLN itd.
 akredytacja za zajęcie straganu handlowego organizatora wynosi 50 PLN
 nie ma możliwości wpłaty tylko za jeden dzień.
 UWAGA! Stoiska rozłożone bez zgody organizatora będą usuwane z miejsca wydarzenia. W
przypadku braku zgłoszenia, dany wystawca musi poczekać do momentu rozłożenia wcześniej
zgłoszonych stoisk. Takie stoisko zostanie rozstawione wyłącznie za zgodą organizatora. Opłata
wynosi 250 zł – jeden dzień / stoisko 3 x 3 m/ – płatna gotówką przed rozstawieniem.
W karcie zgłoszenia należy koniecznie podać wymiary stoiska.
Opłaty podane w punkcie 3 nie dotyczą stoisk reklamowych i gastronomicznych, dla których miejsce
udostępniane jest na odrębnie ustalonych zasadach, po wcześniejszym kontakcie z organizatorem.
UWAGA: twórcy i wystawcy z terenu powiatu chełmińskiego w ramach promocji miasta Chełmna, oraz
promowania wyrobów lokalnych i regionalnych są zwolnieni z opłaty akredytacyjnej. Organizator i jego
przedstawiciele mają prawo zwrócić się z prośbą do wystawcy o okazanie dokumentu potwierdzającego
zameldowanie zgłoszonej osoby na terenie powiatu chełmińskiego. Osoba taka musi być właścicielem lub
organizatorem wystawianego stoiska i musi być obecna na stoisku podczas trwania imprezy.

III. REJESTRACJA UCZESTNIKA JARMARKU.
1. Rejestracji uczestnika należy dokonać nie później niż do dnia 22 czerwca 2018 r. wysyłając wypełnioną
kartę zgłoszenia wraz z KOPIĄ DOWODU WPŁATY na adres:
Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno
z dopiskiem „Jarmark jaszczurczy”
Rejestracji można dokonać również drogą mailową, wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia oraz kopię
dowodu wpłaty na adres e-mail: pomorze@chdk.pl
Prosimy o Wysłanie zgłoszenia tylko w jednej formie: pocztą , mailem itp.
2. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą honorowane.
3. Karta przesłana bez kopii dowodu wpłaty i telefonu kontaktowego będzie uznawana za nieważną.
4. Biuro organizacyjne czynne będzie w dniu 07 lipca od godz. 07:00 do 13:00 znajdować się będzie przy
wejściu do ratusza.
5. Każdy z uczestników zachowuje dla siebie i posiada podczas imprezy oryginał dowodu wpłaty oraz kopię
wysłanej karty zgłoszenia.

IV. POSTANOWINIE KOŃCOWE.
1.Ze względu na potrzeby techniczne dotyczące zabezpieczenia sceny festiwalowej, organizator nie
zapewnia podłączenia do prądu. Dopuszcza się używanie własnych agregatów prądotwórczych nie
przekraczających ustalonych norm hałasu i nie zakłócających występów artystycznych.
2. Nie dopuszcza się do udziału wyrobów gumopodobnych, balonów (z wyjątkiem stoisk sponsorów),
plastikowych zabawek, pokrowców na telefony, fabrycznej odzieży (nowej i używanej), obuwia, firan,
obrusów wykonanych mechanicznie, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych, itp.
Galanteria skórzana typu: portfele, torby, pokrowce kurtki, powinna być wykonana ręcznie w pojedynczych
wzorach. Niedostosowanie się do tego zalecenia spowoduje usunięcie takiego stoiska z jarmarku.
3. Ze względu na duży wzrost zainteresowania udziałem w imprezie stoisk związanych bezpośrednio z
folklorem i kuchnią regionalną oraz ograniczenia dotyczące miejsc pod stoiska podczas „Jarmarku
Jaszczurczego”, ilość miejsc do prezentacji stoisk kolekcjonerów jest ograniczona. W przypadku zmiany
decyzji organizatora dotyczącej w/w sytuacji, informacja ta zostanie podana do wiadomości osób
zainteresowanych na stronie internetowej organizatora.
4. Każdy wystawca uczestniczący w Jarmarku zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości na stoisku
oraz w jego bezpośrednim otoczeniu w trakcie trwania imprezy.
5. Po zakończeniu prezentacji wystawca zobowiązany jest do usunięcia eksponatów, demontowania stoiska
oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej i jej bezpośredniego otoczenia do pierwotnego
stanu.
6. Stoiska posiadające w swej ofercie produkty żywnościowe oraz stoiska gastronomiczne zobowiązane są do
posiadania własnych pojemników na odpady i pojemników sanitarnych.
7. Przyjazd i ubezpieczenie /NNW i OC/ uczestnika opłaca instytucja delegująca lub sam uczestnik.
8.Organizator nie zapewnia noclegów, wyżywienia i ochrony pozostawionych stoisk.
9. Kategorycznie zabrania się wprowadzania do obrotu i wnoszenia na teren imprezy materiałów
pirotechnicznych i wybuchowych
10. Stoiska posiadające w swojej ofercie wyroby alkoholowe muszą uzyskać zgodę Urzędu Miasta Chełmna
na sprzedaż napojów alkoholowych, popartą pisemną akceptacją ze strony organizatora.
11. Stoiska posiadające produkty odzwierzęce, zobowiązane są do uregulowania kwestii z inspekcją
weterynaryjną i sanitarną. Zabronione jest wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności (w tym
również słodyczy) w sposób niezgodny z prawem żywnościowym.
12. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób zabezpieczonych taśmą parkingów,
hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, przejść i
dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz wjazdów na Rynek i ulice stanowiące
teren wystawowy. Zabrania się wbijania jakichkolwiek kotw, śledzi namiotowych, odciągów, itp. w podłoże.
13. Wjazd na płytę rynku (nawet dla potrzeb rozładunku) jest zabroniony. Parkingi w strefie starówki w
soboty i niedziele są bezpłatne.
14. W przypadku chęci wystawienia stoiska również w niedzielę, Uczestnik we własnym zakresie zapewnia
nocleg oraz wyżywienie. Odnośniki do adresów hoteli i restauracji znajdą Państwo m.in. na internetowych
stornach: www.chelmno.pl w dziale turystyka/noclegi lub www.chelmno.com.pl Plan miasta znajdą
Państwo na stronie: www.chelmno.pl
V. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA:
1. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
2. Wprowadzanie przez wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) w sposób niezgodny z
prawem o obrocie artykułami rolno – spożywczymi i żywnością.
3. Szkody w mieniu Wystawców uczestniczących w Jarmarku spowodowane siłą wyższą np.: pożarem,
eksplozją, wichurą, zalaniem wodą lub powstałe w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
ORIENTACYJNY ROZKŁAD CZASOWY DLA WYSTAWCÓW
SOBOTA 07 lipca 2018r.
07:00 przyjazd do Chełmna – teren Starego Miasta / RYNEK
07:00 – 09:00 montaż indywidualnych stoisk – Rynek i deptak (ul. Grudziądzka)
09:00 – 19.00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ, RZEMIOSŁA I JADŁA
W trakcie kiermaszu prezentacje zespołów pieśni i tańca, kapel ludowych, występy grup artystycznych i
plebejskich
NIEDZIELA 08 lipca 2018 r.
07:00 – 13:00 KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ, RZEMIOSŁA I JADŁA

 

Materiał: CHDK

 

 

 

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Brak komentarzy do artykułu, Twój może być pierwszy.

Napisz komentarz

Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu e-chelmno.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU PORTALU. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - ZGŁOŚ NADUŻYCIE REGULAMINU bądź skontaktuj się drogą mailową redakcja@e-chelmno.pl

14 + fourteen =

Komentarze internautów